nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

คณะผู้บริหาร

นายมาโนช ตันเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 08-1967-6767

นายปรีชา วัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 08-1790-2280

นายสิทธิรัตน์ ตรีสง่า
รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 08-1593-7655

นายสมพงษ์ การะเกต
รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 08-1966-0441

นายสุชาติ ต๊ะนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 08-9917-5452

นายสุรพงศ์ เภสัชชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
โทรศัพท์ 09-2761-4099