nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

สมาชิกสภา

นายประสงค์ วัฒนสารสมบัติ
ประธานสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายบุญยง เริ่มปลูก
รองประธานสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายนิมิตร ขวัญทวี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นางสาวชุติกานต์ ทองประภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายองอาจ แช่มชุมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายบุญยืน เพิ่มชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายสงวน ขวัญทวี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นางกาญจนา ศรีเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

ด.ต.ลมัย สืบเสาะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายศิวกรณ์ ภูมิปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นางระยอง จันทร์สองสี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายชาญชัย ใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายสมพร วิภาดา
สมมชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายสันติ ประถมพรมราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายศุภวิชญ์ ฉิมกูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายประมวล นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นางวรรณี ทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายสมชาย พันธ์สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง