อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

ให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

* ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาลัยชุมชน จัดหน่วยการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง ในระดับอนุปริญญา -ปริญญาตรี
โดยจัดการเรียนการสอน ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 7 สาขาวิชา ดังนี้

– การศึกษาปฐมวัย
– การปกครองท้องถิ่น
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การบัญชี
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– การพัฒนาชุมชน
– การจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 1 ใบ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6,ปวช,หรือเทียบเท่า) 3 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา

* ประมาณ 400 – 800 บาท ต่อ ภาคเรียน

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้

– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การทอเสื่อกก
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– การจักสาน
– เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
– การแปรรูปอาหาร
– การผสมพันธ์ปศุสัตว์
– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

– ค่าสมัครเรียน 10 บาท
– ค่าเรียนชั่วโมงละ 1 บาท

การติดต่องานสังคมสงเคราะห์

1.การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ตามโครงการครอบครัวอุปการะ)

บริการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้

1.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือโดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาสูติบัตรของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

2. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ)

บริการสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะ หน้าให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หัวหน้าครอบครัวประสบปัญหาถูกต้องโทษ พิการ หรือถึงแก่กรรมไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้

2.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

3. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

บริการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ โดยให้การ สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า ให้กับผู้ที่ประสบภัยโดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
3.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
3.4 ภาพถ่ายสภาพบ้านที่ประสบภัย
3.5 หากเป็นเหตุอัคคีภัยต้องมีบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุจากสถานีตำรวจท้องที่

4. การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)

บริการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนตามประเพณี โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
4.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกรับรองข้อเท็จจริงจากประธานกรรมการชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประธานชุมชน จำนวน 2 ชุด
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ชุด
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ชุด
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด
4.6 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด

5. การจดทะเบียนคนพิการ ( สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์)

เพื่อให้คนพิการได้มีหลักฐานแสดงตนและสามารถที่จะขอรับบริการต่างๆจากรัฐได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
5.1 เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง ราชการ ( ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
5.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากคนพิการไม่สามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลดำเนินการ จดทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
1. เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียนของคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนแทน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียนแทน
4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการ / หรือคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งให้เป็นเสมือนคนไร้ความสามารถ

6. การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)
บริการให้คนพิการกู้ยืมสำหรับเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการรายละ ไม่เกิน 40,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด) ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน
1) เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ
2) อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
3) ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความขยัน หมั่นเพียร
4) สามารถชำระหนี้ได้จากการประกอบอาชีพ
5) ไม่เป็นผู้มีหนี้ค้างชำระเงินกองทุนฯ หรือเงินกู้อื่นๆ ที่อาจกระทบต่อการชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ
6) ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นขอกู้
7) ผู้กู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินต้องสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพก่อน

อำนาจหน้าที่กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

งานนิติการ
– จัดทำนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบประกาศและสัญญาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมยกร่างปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามการแก้ไขกฎหมายชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและให้ความเห็น แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยงานพิจารณาร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับคดีงานรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
– งานวินิจฉัยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ

งานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
– มีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนางรอง ให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการร้องเรียน และรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

งานรับราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
– มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากหฃการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด
– เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื่องต้นหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้ สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราว ร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
– ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการ ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆตามที่เห็น สมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
– สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
– ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภค
– ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
– ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำจังหวัดมอบหมาย
– รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทราบ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้วยได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 โดยมีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความ ครอบครอง หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ตามสิทธิของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อขยายผลเร่งรัดในการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจังซึ่งกำหนดกรอบประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และกฎหมายที่คุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึงกำหนดกรอบของข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

งานประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย – ไร้สาย
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.
ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 17.30 น.
– รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล กับประชาชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ทางเทศบาลได้จัดทำเว็บไซต์เมืองนางรองเพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้คนภายนอกได้รับรู้ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองนางรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

WWW.NangRongmuni.go.th
E-mail:nangrong@nangrongmuni.go.th
แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ 044-631299

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การซ่อมเครื่องยนต์ การทำลูกชิ้น การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง สะสมอาหารสัตว์ สะสมปุ๋ย โรงสีข้าว ฯลฯ
2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เช่น การขายอาหาร เครื่องดื่ม ของชำ
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่ แต่งผม
4. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่แต่งผมซึ่งกิจการทั้ง 4 ประเภทที่อยู่ในเขตเทศบาล จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในเวลาราชการ ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

งานควบคุมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
– งานขุดลอกท่อระบายน้ำ
– งานตลาดสดจัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดทุกวัน

งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ
– รับเรื่องราวร้องเรียนเหตุรำคาญ
– จัดทำถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่ประชาชนนำมาทิ้ง
– จัดให้มีคนกวาดทำความสะอาดตามถนนสายต่างๆในเขต เทศบาลเป็น ประจำทุกวัน
– งานกำจัดสิ่งปฏิกูลได้เปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการให้บริการ ดูดสิ่งปฏิกูลแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
– ศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานรักษาพยาบาลให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่าในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
งานให้บริการทำบัตรประกันสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลแก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในเขตเทศบาล
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อขอมีบัตร ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้บริการฉีดวัคซีน ดังนี้

– วัคซีนป้องกันโรควัณโรค(บีซีจี)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 6
– วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด จนถึง 5 ปี ทุกคนใน เขตเทศบาล

งานวางแผนครอบครัว ให้บริการฟรี ดังนี้

– บริการยาเม็ดคุมกำเนิด
– บริการถุงยางอนามัย

งานโภชนาการ

– เฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนักเด็กอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี

งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง

– อบรม อสม.

ขั้นตอนการขอใบอาชญาบัตร

– แจ้งจำนวนและประเภทสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่
– ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด
– เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทุกครั้งก่อนทำการฆ่า

อัตราค่าธรรมเนียมใบอาชญาบัตร

ประเภท

อากรฆ่าสัตว์  

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

โรงฆ่าสัตว์

แบบพิมพ์

รวม

สุกร

10

15

3

2

30

โค

12

12

3

3

30

กระบือ

15

15

3

3

36

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
2. ชี้แจงและกำหนดจุดติดตั้งป้าย (แล้วเสร็จภายใน 1 วัน)
3. ชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบการค้า (ใหม่)

– ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
– ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
– เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ (แล้วเสร็จภายใน 15 นาที)

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้า

1. ตรวจสอบใบสิ้นอายุใบอนุญาตใบเก่า
2. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
4. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ (แล้วเสร็จภายใน 15 นาที)

ขั้นตอนในการขอถังขยะ

– ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของจุดตั้งถัง
– เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งถังขยะ (แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา


ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

– จัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
– จัดงานประเพณีและนันทนาการ เช่น การจัดงานกีฬาเทศบาลนางรองเกมส์ต้านยาเสพติด งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานเทศบาลสัมพันธ์ และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
– ให้สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้สนามของโรงเรียนทีโอเอวิทยา( เทศบาล 1 ) และลานกีฬาตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

โรงเรียนทีโอเอวิทยา( เทศบาล 1 ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนงามกมลพัฒนา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร. 0-4462-4158 / 0-4462-4528 (กองการศึกษา)

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ผู้บริหารสถานศึกษา นายสมพงษ์ การะเกต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ชั้นปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

การเปิดรับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อในเรื่องของการสมัครเรียนใน ระดับปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน ปลาย
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
– ใบสมัคร
– หลักฐานทางการศึกษา
– เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

ปัจจุบันมี จำนวนนักเรียน 1,481 คน
ชาย 743 คน หญิง 738 คน
จำนวนครู – อาจารย์ 58 คน
จำนวนครูอัตราจ้าง 8 คน
จำนวนนักการ/ภารโรง 4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 1 คน
จำนวนแม่ครัว 2 คน
จำนวนอาคารเรียน 10 คน
จำนวนอาคารอเนกประสงค์ 2 คน
จำนวนโรงอาหาร 1 คน

ศูนย์พัฒนาเด็ก มี 5 ศูนย์

ศูนย์วัดกลาง
ศูนย์วัดขุนก้อง
ศูนย์วัดป่าเรไร
ศูนย์วัดหัวสะพาน
ศูนย์วัดถนนหัก
ครูผู้ดูแลเด็ก 21 คน

อำนาจหน้าที่กองช่าง

อำนาจหน้าที่กองช่าง

อาคาร หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่ สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าใช้สอยได้และ หมายถึง
*** อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อเป็นที่ชุมชน
*** เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ กานเรือ ท่อน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพงหรือประตู ที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
*** ป้าย ที่ติดตั้งหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินกว่า 1 ตารางเมตรหรือน้ำหนักรวมทั้งโครงการสร้างเกิน 10 กิโลกรัม หรือป้ายที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะซึ่งวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นๆ
*** พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก รถอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กล่าวมานี้หากจะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ในท้องที่ที่มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องที่ก่อน
***การดัดแปลงอาคารหมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารผิดไปจากเดิม

ขั้นตอนระยะเวลาในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร


ขั้นตอนที่ 1 ธุรการกองช่างตรวจสอบเอกสารพร้อมประทับตราแบบ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 ช่างเขตตรวจแบบสถานที่ คำนวณค่าตรวจแบบ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้อำนวยการกองช่างผ่านแบบ ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การตรวจแบบ ธุรการกองช่างเขียนใบอนุญาต 2 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการกองช่างผ่านใบอนุญาต 1 วัน
ขั้นตอนที่ 5 ปลัดเทศบาลผ่านแบบ ผ่านใบอนุญาต นายกเทศมนตรีผ่านแบบ ผ่านใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตพร้อมแบบ 1 วัน

อำนาจหน้าที่กองการคลัง

อำนาจหน้าที่กองคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเก็บ ภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระ ค่าภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การรับแจ้งการประเมินถ้าหากผู้ประเมินไม่พอใจในการประเมินมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
โรงเรือนและที่ดินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ มีดังนี้ บ้าน ห้องแถว หรืออาคารให้เช่า โรงเรือน เรือน ตึกแถว เรือนให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือทำการค้าอย่างอื่นโดยไม่คิดค่าเช่า หรือค่าตอบแทน


ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินหมายความว่า พื้นที่ดินและให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
– ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน (1 – 3 ม.ค.)
– กำหนดชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี


หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือเอกสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาษีป้าย

ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หาหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
– ป้ายเดิม กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระค่าภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
– ป้ายใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

การควบคุมการใช้เครื่องโฆษณาหาเสียง

– โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 10 บาท
– โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า
– โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ฉบับละ 60 บาท
– โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 75 บาท


ขั้นตอนในการปฏิบัติในการชำระภาษี

1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแจ้งชื่อ – สกุล
2. เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสาร – หลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร – หลักฐาน
4. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
*** ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที ***

อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล


งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนางรอง ให้บริการ ดังนี้

แจ้งการเกิด

เด็กเกิดในบ้าน นอกบ้าน เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ได้รับมอบหมายแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
– หลักฐานที่นำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล


แจ้งการตาย

คนตายในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ญาติหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง (กรณีเสียชีวิตในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้แจ้งตายในวันแรกของวันเวลาราชการ)

คนตายนอกบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนฯแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ
– หลักฐานที่นำมาแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ตาย
2. หนังสือรับรองการตาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อนายทะเบียนฯอนุญาตให้เก็บ ฝัง เผาศพ ณ ที่ใด จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฯ

แจ้งการย้าย

การย้ายเข้าและย้ายออก ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งการย้ายเข้าหรือการย้ายออก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผู้แจ้งย้ายเข้าและย้ายออก

– หลักฐานการแจ้งย้ายเข้า
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
3.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร. 6 ตอนที่1,2
– หลักฐานการแจ้งย้ายออก
1.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน(บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ)
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการ ได้พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าบ้านและผู้ได้รับมอบหมาย


การแจ้งที่อยู่ปลายทาง

การแจ้งย้ายปลายทางเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมา ซึ่งผู้ย้ายจะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียน

– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้าย
2.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.คำยินยอมของเจ้าบ้านเป็นหนังสือ
5.เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท


สำเนาทะเบียนบ้านชำรุดเสียหาย
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
* เจ้าบ้านยื่นคำร้องขอคัดด้วยตนเอง พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับชำรุดมาแสดงด้วย


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรฯเดิมหมดอายุ
ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรฯภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
*.ทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ และบัตรฯเดิมที่หมดอายุ
* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลายให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรฯใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯเดิมสูญหายหรือ ถูกทำลาย
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
*ทะเบียนบ้านที่มีอยู่ และเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือต้องมารับรองตัวบุคคลที่ขอมีบัตรฯใหม่ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริงและเป็นเจ้าของข้อมูลและรายการในทะเบียนบ้านจริง


การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

ให้ยื่นคำขอมีบัตรฯใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯเดิมชำรุดหรือนับจากวันที่เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลแล้วแต่กรณี

– หลักฐานที่นำมาแสดง
1.ทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่
2.บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3.ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่าหรือหลักฐาน อื่นที่ทางราชการออก


ให้บริการวันเสาร์ 08.30น.-16.30น.ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 2552อัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน


1. บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ขอมีบัตร
2. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหายหรือถูกทำลาย
3. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
4. ขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจากแก้ไข ชื่อตัว – ชื่อสกุลหรือ ชื่อตัวและชื่อสกุลใน ทะเบียนบ้าน
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากย้ายที่อยู่

ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท


อัตราโทษเปรียบเทียบปรับบัตรประจำตัวประชาชน

1.ไม่ขอมีบัตรครั้งแรกภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2.ไม่ขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
3.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
4.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลายต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
5.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
6.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว – ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อ สกุลในทะเบียนบ้านต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมราษฎรให้กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรดังต่อไปนี้

1. การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน ฉบับละ 10 บาท
2. การขอคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนราษฎร ฉบับละ 20 บาท
3. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท
4. การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านแบบสมุดพกที่คัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองนางรอง

ก. กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน การรับแจ้งการเกิด * กระบวนงานที่ 1 การรับแจ้งเกิด

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> เพิ่มชื่อในทะเบียน –> มอบสูติบัตรตอนที่ 1


สรุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 10 นาที/ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 2 การรับแจ้งตาย

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ
–>จำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน –> มอบมรณะตอนที่ 1 –> ส่งมอบมรณะบัตรตอนที่ 2 (ดำเนินการในภายหลัง)


สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการตามระยะเวลา 10นาที/ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 3 การรับแจ้งย้ายที่อยู่

ยื่นคำร้องพร้องหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –>
เพิ่มหรือจำหน่ายรายการคนในทะเบียนบ้าน –> มอบสำเนาทะเบียนบ้านและคืนหลักฐาน


สรุุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที/ ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 4 การแก้ไขรายการในทะเบียน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน –> มอบทะเบียนบ้านคืนให้ประชาชน


สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ตามระยะเวลา 10 นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 5 การตรวจคัดและรับรองรายการทะเบียนจากฐานข้อมูล

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> เสนอนายทะเบียนอนุมัติ –> มอบแบบคัดรับรองฯให้ประชาชน


สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ตามระยะเวลา 10นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 6 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> พิมพ์ลายนิ้วมือ –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> ถ่ายรูปเก็บ –ภาพถ่าย –> ผลิตบัตร –> มอบบัตรประจำตัวประชาชน


สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 15 นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ข. กระบวนการที่แล้วเสร็จภายใน 2-7 วัน

*กระบวนงานที่ 7 การกำหนดเลขที่บ้าน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ออกตรวจสอบบ้านสถานที่ –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –>มอบทะเบียนบ้านให้ประชาชน


สรุป 6 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน 15 นาที/ราย(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)