ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(สุกร)

เทศบาลเมืองนางรองได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(สุกร)
โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์แบบมาตราฐานและระบบระบายน้ำเสีย
เป็นเงิน 15,000,000 บาท