ลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เทศบาลเมืองนางรองได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬา
เพื่อให้ประชาชนเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชนหนองโพรงได้ใช้ประโยชน์จากลานกีฬา
แห่งนี้นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้เยาวชน
ได้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย