โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรอง “ต้านยาเสพติด” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๔

เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรอง ” นางรองเกมส์ต้านยาเสพติด ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีกีฬาจำนวน ๕ ชนิด ได้แก่

– ฟุตบอล ประชาชนชาย ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
– ฟุตบอลประชชนชาย ข
– บาสเกตบอลประชาชนชาย และเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
– วอลเลย์บอลชาย – หญิง
– เซปักตะกร้อประชาชนชาย
– ฟุตบอล ๗ คน รุ่นอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป
และขอเชิญชมฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมดาราละครไทยชื่อดัง อาทิเช่น
เกรท วรินทร สุรศักดิ์ โชติชินวัฒน์ เก่ง ชัชวาล โชกุน เอ อรุชา อ๊อฟ ชนะพลเป็นต้น พบกับ ทีมรวมดาราอำเภอนางรอง ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2554

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดทำโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ ประจำปี 2554 เพื่อนำบริการด้านต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ไปให้บริการประชาชนนอกสถานที่ โดยจะเริ่มออกให้บริการทั้ง 20 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2554ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

วัน/เวลา ชุมชน สถานที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองกราด ศาลาชุมชนหนองกราด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองเสม็ด ศาลาชุมชนหนองเสม็ด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนบ้านเก่า ศาลาชุมชนบ้านเก่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนวัดขุนก้อง ศาลาชุมชนวัดขุนก้อง
วันที่ 1 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดร่องมันเทศ ศาลาชุมชนวัดร่องมันเทศ
วันที่ 2 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดกลาง ศาลาชุมชน SML (สวนโกรก)
วันที่ 3 มีนาคม 2554 ชุมชนป่าตาเส็ง ทางเข้าเกาะกลางถนน(หนองตาหมู่)
วันที่ 7 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดป่าเรไร ลานวัดป่าเรไร
วันที่ 8 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดหัวสะพาน ลานหน้าวัดหัวสะพาน
วันที่ 9 มีนาคม 2554 ชุมชนโคกหลวงพ่อ ศาลาชุมชนโคกหลวงพ่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2554 ชุมชนดอนแสลงพันธ์ ศาลาชุมชนดอนแสลงพันธ์
วันที่ 14 มีนาคม 2554 ชุมชนสวนป่ารักน้ำ ลานต้นสน(ทางเข้าหมู่บ้านชัยวิวัฒน์)
วันที่ 15 มีนาคม 2554 ชุมชนจะบวก ศาลาชุมชนจะบวก
วันที่ 16 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ศาลาชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
วันที่ 17 มีนาคม 2554 ชุมชนหนองโพรง ศาลาชุมชนหนองโพรง
วันที่ 21 มีนาคม 2554 ชุมชนบ้านถนนหัก ลานกีฬาชุมชน
วันที่ 22 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดถนนหัก ลานวัดถนนหัก
วันที่ 23 มีนาคม 2554 ชุมชนถนนหักพัฒนา ศาลาชุมชนถนนหักพัฒนา
วันที่ 24 มีนาคม 2554 ชุมชนทุ่งแหลม ศาลาชุมชนทุ่งแหลม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

โครงการแข่งขันกีฬา”เด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่ 3″ ประจำปี 2554

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเบิกบานเกมส์เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นอนุบาลของโรงเรียนทีโอเอวิมยา (เทศบาล 1)ผู้ปกครองและคณะครู ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาเด็เล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่3ประจำปี 2554ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท
– ประเภทที่ 1 วิ่งพลัด
– ประเภทที่ 2 วิ่งอุ้มลุกโป่ง
– ประเภทที่ 3 ชักเย่อ
– ประเภทที่ 4 เหยียบลูกโป่ง
– ประเภทที่ 5 เกมหรรษา
– ประเภทที่ 6 ฮูฮาฮูป

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2554

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี

เทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาเพื่อยื่นแบบชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภทได้แก่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
ภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554
ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ตามวันและระยะเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง โทร.0-4462-527 หรือ 0-4463-1660ต่อ 105
เทศบาลเมืองนางรอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

ระวังโรคติดต่อฤดูหนาว


หนาวนี้มีการพยากรณ์ว่าหนาวหนักและหนาวนานกว่าปีไหน ๆ
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิด
โรคต่าง ๆ ได้ กรมควบคุมโรคจึงประกาศให้ระวังโรคที่เกิดในหน้าหนาว
6 โรค ดังนี้


1. โรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ โรคนี้สามารถแพร่กระจาย
อย่างกว้าขวางในที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันมาๆ และอากาศไม่ถ่ายเท ในปี พ.ศ.2553
นี้พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมกันทั้งสิ้น 3 สายพันธ์ ได้แก่ ไข้หวัด
ใหญ่ 2009 ไข้หวัดใหญ่ H3N2 และไข้หวัดใหญ่ชนิดบี ไข้หวัดใหญ่ทั้งสาม
สายพันธ์จะระบาดในระลอกต่อไปประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2553- มกราคม
2554 แต่ชนิดของสายพันธ์ที่ระบาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา
เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ โดยไข้หวัดใหญ่ 2009ส่วนใหญ่
พบในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ ไข้หวัดใหญ่ H3N2 พบทางภาคใต้ ส่วน
ไข้หวัดใหญ่ชนิดบีพบได้ทั่วประเทศ (ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่สุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


2. โรคปอดบวม โรคปอดบวมอาจเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดหรืออาจจะ
เกิดจากการติดเชื้อปอดบวมโดยตรง เป็นโรคที่มีสาเหตุการตายเป็นอันดัหนึ่งในกลุ่ม
โรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย เด็กในวัย
ขวบแรก เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่มีความพิการมาแต่กำเนิด เช่น โรคหัวใจ เมื่อเป็น
ปอดบวมมักมีอาการรุนแรง เชื้อนี้มักอยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกมา เป็น
โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ


3. โรคหัด พบบ่อยในช่วงอายุ 1-6 ปี ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอจาม
รดกัน หรือจากการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ใน
อากาศเข้าไป โรคหัดมักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อน


4. โรคหัดเยอรมัน โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการหายใจเอา
ละอองเสมหะของผู้ป่วยเข้าไป จากการไอ จามรดกัน มักทำให้เกิดอาการไข้ออกผื่นหัด


5. โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการหายใจเอาละออง
เสมหะ น้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยเข้าไปเช่นเดียวกับไข้หวัด


6. โรคอุจจาระร่วงในหน้าหนาว มักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส
ซึ่งติดต่อได้โดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารทีมีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป


ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้ หวังว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง
จะระวังรักษาสุขภาพกันนะคะ
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนางรอง

(ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต)