23. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564