040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

35.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

เทศบาลเมืองนางรองประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองนางรอง

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองนางรอง  ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองนางรองจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินงานประกอบด้วย มาตรการด้านความโปร่งใส  มาตรการด้านความพร้อมรับผิด

มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร

มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  และมาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เทศบาลเมืองนางรองประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีและค่านิยมด้านความโปร่งใสป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์ อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเทศบาลเมืองนางรอง

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน