พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (13 กรกฎาคม 2565)

เทศบาลเมืองนางรองได้จัดประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยจัดการประกวดทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารอบรับรางวัลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

⭐️ ระดับประถมศึกษาตอนต้น⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ออมสิน กลั่นบุญ และ ด.ญ.ฉัตรชนก สุวรรณลาศ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์พิชชา นิ่มกิ่งรัตน์ และ ด.ญ.พริมาสิรี กัลยานุกิจ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ.เปรมสุริดา รัตนพาหุ และ ด.ญ. อมลดา ปาโมกข์

⭐️ระดับประถมศึกษาตอนปลาย⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. ณัฐนิชา สกิมงาม และ ด.ญ. จิรัชญา แวงสันเทียะ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ.ทวินตา คุชรักษ์ และ ด.ญ.นิติกานต์ สุวรรณสถิตย์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ.พรกนก เทพเนาว์ และ ด.ญ.มินท์มันตรา ชัยวลีศรีเกษม

⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธีรติพิษา ปาณะวงศ์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ. เกตกมล วรนุช

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ. ธมนวรรณ เปียยุระ

⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจษฎา อ่ำประสิทธิ์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ น.ส.วิชุดา แย้มพิมาย

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ นายธนิก เทพเนาว์

บรรยากาศพิธีตักบาตร ถวายเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2565 (13 กรกฎาคม 2565)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ มณฑลพิธี สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่

เทศบาลเมืองนางรองนำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวนางรอง ทำพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ให้กับวัดทั้ง 12 วัด ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อรักษาสืบทอดงานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งมีความเชื่อของชาวพุทธว่าการถวายเทียนจะส่งผลบุญกุศลถึงความสว่างในชีวิต สติปัญญาการดำเนินชีวิตราบรื่น

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธี

บรรยากาศพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (12 กรกฏาคม 2565)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา18.00 น. เทศบาลเมืองนางรองนำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนางรองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวนางรองสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพิธีสมโภชเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ มณฑลพิธี บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ พร้อมการแสดงวงดนตรีบนเวที การแสดงบ้านนาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย โรงเรียนเทศบาล2 และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง

โดยได้รับเกียรติจากนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุรีรัมย์ เขต6 เป็นประธานในพิธี

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (หลักสูตรทำยำแหนมข้าวทอดและแหนมหมูกระดูกอ่อน) 6 กรกฎาคม 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน(หลักสูตรทำยำแหนมข้าวทอดและแหนมหมูกระดูกอ่อน) ณ ศาลาชุมชนหนองโพรง

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนในการทำ และประกอบอาหาร นำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อเสร็จสิ้นจากภาระกิจประจำวัน

ส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้จากโรงพยาบาลสนาม..แบ่งปันสู่ชุมชน (5 กรกฏาคม 2565)

หลังจากที่โรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โกดัง บริษัท โรงสีข้าวนางรอง จำกัด ได้ปิดตัวลง มีสิ่งของ เครื่องใช้ จากพี่น้องประชาชนชาวนางรอง ที่ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนบริจาค เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภารกิจโรงพยาบาลสนามจนสำเร็จ ลุล่วง เสร็จสิ้นภารกิจ สิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นยังมีประโยชน์ สามารถส่งต่อแบ่งปัน..

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง และโรงพยาบาลนางรอง ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ (พัดลมและที่นอน)จากโรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โดยการส่งมอบจากโรงพยาบาลนางรอง เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องชาวนางรองเกิดประโยชน์ต่อไป