20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเยาวชนจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ทำความดี ด้วยการพัฒนาศาสนสถาน วัดใหม่เรไรทอง

โครงการอบรมเด็กและเยาวชน(ฝึกทักษะด้านกีฬา) ประจำปี 2559

นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน (ฝึกทักษะด้านกีฬา) ประจำปี 2559 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองนางรอง ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนที่โอเอวิทยา(เทศบาล1)

นายกฯมาโนช ตันเจริญ ออกสำรวจพื้นที่พร้อมวางแผนป้องกันปัญหาน้ำท่วม

วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนากุล รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ออกสำรวจพื้นที่บริเวณ ถนนพลพัฒนา ถนนมณเฑียร ชุมชนหนองกราด ถนนสังขกาจประชานุสรณ์ ชุมชนวัดขุนก้อง บริเวณคอท่าลาว และอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อวางแผนและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

เด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ประกอบด้วย วัดถนนหัก วัดขุนก้อง วัดกลาง วัดป่าเรไร วัดหัวสะพาน จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียน”เด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่8 ประจำปี 2559″ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) เพื่อส่งเสริมในเรื่องสุขภาพพลานามัยและจิตใจให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

โครงการจัดระเบียบพาดสายสัญญาณสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของกฟภ.และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559

วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ร่วมเปิดโครงการจัดระเบียบพาดสัญญาณสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของกฟภ.และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 บริเวณชุมชนถนนหักพัฒนา เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปี 2559

วันนี้เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามโครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปี 2559 จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง