040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

23. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

35.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

เทศบาลเมืองนางรองประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองนางรอง

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองนางรอง  ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองนางรองจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินงานประกอบด้วย มาตรการด้านความโปร่งใส  มาตรการด้านความพร้อมรับผิด

มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร

มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  และมาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน