วันนี้ เวลา 09.30 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3