นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ – หญ้าแฝก ฯลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ 117 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนางรองและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม