เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อันเป็นการสืบสาน อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยที่มีมาอย่างช้านาน สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2553
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 26 กรกฏาคม 2553 ได้จัดให้มีพิธีสมโภชเทียนพรรษา การแสดงของวงดนตรีสังคีต
งามกมลจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) การประกวดธิดาเทียนพรรษา
วันที่ 27 กรกฏาคม2553 ได้รับเกียรติจากนายสกลสฤษฏิ์ บุญประดิษฐ์รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2553
โดยจัดให้มีการประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษามีวัดและชุมชนต่างๆ
ได้ร่วมจัดส่งต้นเทียนและขบวนแห่จำนวน 10 วัด ด้วยกัน

รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา มีจำนวน10 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท ได้แก่ วัดหนองเสม็ด
3. รางวัลรองนชะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000บาทได้แก่วัดแพงพวย
4. รางวัลชมเชยอันดับ 1 เงินสด 7,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
5. รางวัลชมเชยอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาทได้แก่ วัดกลางนางรอง
6.รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดถนนหัก
7. รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดขุนก้อง
8. รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ สำนักสงฆ์หนองรี
9. รางวัลชมเชยอันดับ 4 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดร่องมันเทศ
10. รางวัลชมเชยอันดับ 4 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง(คอกควาย)

รางวัลการประกวดขบวนแห่ มี 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดถนนหัก
4. รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท ทุกวัดที่ส่งเข้าประกวด

รางวัลการประกวดธอดาเทียนพรรษา มี 5 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวหทัยชนก อาภรณ์พงษ์ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวทิพรดา กองศักดิ์ วัดแพงพวย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวเจนจิรา เหมือนมี วัดร่องมันเทศ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวป่าริฉัตรปิงรัมย์ วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง(คอกควาย)
รางวัลชมเชย จำนวน 16 รางวัล เงินสด 500 บาท ทุกคนที่เข้าร่วมประกวด

เงินสนับสนุน การส่งต้นเทียนและขบวนแห่ จำนวน 10 วัดๆละ 16,000 บาท
ถวายต้นเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 วัด วัดที่ส่งเข้าประกวด