ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 25551. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท ได้แก่ วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท ได้แก่ วัดถนนหัก
4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 เงินสด 7,000 บาท ได้แก่ วัดหัวสะพาน
5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ วัดป่าประชาเนรมิต
6. รางวัลชมเชย อันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
7. รางวัลชมเชย อันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดขุนก้อง
8. รางวัลชมเชย อันดับ 4 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดร่องมันเทศ
9. รางวัลชมเชย อับดับ 4 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ สำนักสงฆ์หนองรี
10. รางวัลชมเชย อันดับ 4 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดกลางนางรองผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 7,000 บาท ได้แก่ วัดถนนหัก
4. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดหัวสะพาน5. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดกลางนางรอง
6. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดขุนก้อง
7. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง
8. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดป่าประชาเนรมิต
9. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ สำนักสงฆ์หนองรี
10. รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ วัดร่องมันเทศผลการประกวดธิดาเทียนพรรษาประจำปี 25551. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ น.ส.ทิพรดา กองศักดิ์ วัดป่าเรไร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ น.ส.สุพรรณี ปาทาน วัดสามัคคี
ราษฎร์บำรุง3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ น.ส.ทิพวรรณ พฤกษฏาจันทร์
วััดกลาง
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ น.ส.หทัย นาคกุล วัดขุนก้อง
5. รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เงินสด 1,500 บาท ได้แก่ น.ส.ทิพรดา กองศักดิ์ วัดป่าเรไร
6. รางวัลขวัญใจชาวนางรอง เงินสด 1,500 บาท ได้แก่ น.ส.กาญจนา โชคธนภัทร
วัดใหม่เรไรทอง
7. รางวัลชมเชยผู้เข้าประกวดทุกคนๆละ เงินสด 1,000 บาท ได้แก่ ทุกคนที่เข้าร่วมประกวด