วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ได้ร่วมประสานความคิดกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ซึ่งนำโดย
นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีร่วมกันดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน โดยบางส่วนในพื้นที่ของแต่ละชุมชนได้ดำเนินการคัดแยกขยะแล้ว ซึ่งมีชุมชนถนนหักพัฒนาเป็นชุมชนแรกที่มีการคัดแยกขยะในชุมชน
ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยภาพรวมแล้วสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก็จะมีชุมชนอื่นๆ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันไป