วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรี
เมืองนางรอง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและประธานกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 20 ชุมชนในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันโรคไข้เลือดออกมีภาวะความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการอบรมความรู้เพื่อให้ อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประธานชุมชน มีความเข้าใจสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้ทราบ ซึ่งการอบรมความรู้ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
โรงพยาบาลนางรอง งานควบคุมป้องกันโรค