นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่11(จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และศรีสะเกษ)เข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555ของคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11