เทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง
โดยการประชุมครั้งนี้สภาฯได้ให้ความเห็นชอบเรื่อง ขอนุมัติคืนเงินค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการผู้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดยสภาฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคือ 1.นายตรีเวช สิงหภิวัฒน์ 2.นายประยงค์ จันทร์สองสี 3.นายประสงค์ วัฒนสารสมบัติและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลคือ1.นายสมพงษ์ การะเกต 2.นายสุชาติ ต๊ะนา 3.ด.ต.ขวัญชัย ปัจจัย