การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 (นครชัยบุรินทร์)(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ ThaiLand 4.0 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโซคูลแกรนด์โฮเทล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์