วันนี้เป็นวันดีศรีมงคลของเทศบาลเมืองนางรองซึ่งได้มีการตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่เพื่อความศิริมงคล ความรุ่งเรืองไพบูลย์แก่เทศบาลเมืองนางรอง