เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองนางรองได้นำแกนนำชุมชนด้านสาธารณะสุข อสม. เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 3 จุด คือ
– 1.ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆในประเทศได้อย่างกว้างขวาง
-2.ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
-3.ศึกษาดูงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดิมพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีราษฎรแผ้วถางพื้นที่ และทำการเกษตรเชิงเดี่ยวต่อเนื่องหลายปี จนที่ดินเสื่อมโทรม ทำให้ประกอบอาชีพเกษตรไม่ค่อยได้ผล เกษตรกรจึงได้ทูลเกล้าถวายที่ดินแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 3 แปลง รวม 340 ไร่ แปลงที่1เป็นชื่อในพระปรมาภิไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แปลงที่2 ทรงพระราชทานให้หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิสกุล และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้ทูลเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กรมชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้และกิจกรรมอื่นๆตามความจำเป็น เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการสนองแนวพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณและบริหารจัดการ โดยมีศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเรื่องมาจากพระราชดำริและกรมวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษา