เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดโครงการอบรมสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง
ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง
ท่านนายกเทศมนตรี นายมาโนช ตันเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของขยะ
ซึ่งในปัจจุบันภายในเขตเทศบาลเมืองนางรองนั้น มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 20 ชุมชนเรื่อง โครงการขยะไร้ถัง
ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนสาธิต
วิธีการจัดการขยะในครั้งนี้