ผลการประกวดธิดาเทียนพรรษา
#งานประเพณีแห่เทียนพรรษานางรอง 26 กรกฎาคม 2561 #admin2
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศศิวิมล ศรีทอง หมายเลข 12 วัดสวนป่ารักน้ำ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวอนัญญา รัตนเกษม หมายเลข 2 วัดสวนป่ารักน้ำ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางสาวอัจจิมา ศรีพรม หมายเลข7 วัดขุนก้อง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ นางสาวสุภาพร หาสุข หมายเลข1 วัดขุนก้อง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 ได้แก่ นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤกษ์ยรรยง หมายเลข4 วัดหัวสะพาน