#ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา
#งานประเพณีแห่เทียนพรรษานางรอง 27กรกฎาคม 2561
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วัดสวนป่ารักน้ำ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ วัดร่องมันเทศ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ วัดป่าเรไร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 ได้แก่ วัดขุนก้อง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ5 ได้แก่ วัดหัวสะพาน