นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย(วาตภัย)

นางเปลี่ยว ฉกรรจ์ศิลป์ ชุมชนดอนแสลงพันธ์

นายณรงค์ หาสจิตโต ชุมชนวัดหัวสะพาน

นางระเบียบ มีเชื้อ ชุมชุนป่าตาเส็ง