นายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้มอบเครืองเสียงให้กับกลุ่มออกกำลังกายชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง