นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุตามโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาให้แก่ผู้สูงอายุเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 ทั้ง 20 ชุมชน

ชุมชนหนองรีจำนวนผู้สูงอายุ 26 คน
ชุมชนหนองกราดจำนวนผู้สูงอายุ 22 คน
ชุมชนหนองเสม็ด จำนวนผู้สูงอายุ 42 คน
ชุมชนบ้านเก่า จำนวนผู้สูงอายุ 24 คน
ชุมชนวัดขุนก้องจำนวนผู้สูงอายุ 34 คน
ชุมชนวัดกลาง จำนวนผู้สูงอายุ 49 คน
ชุมชนวัดร่องมันเทศ จำนวนผู้สูงอายุ 43 คน
ชุมชนวัดปาเรไร จำนวนผู้สูงอายุ38 คน
ชุมชนป่าตาเส็ง จำนวนผู้สูงอายุ 22 คน
ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำจำนวนผู้สูงอายุ 10คน
ชุมชนดอนแสลงพันธ์ จำนวนผู้สูงอายุ 16คน
ชุมชนโคกหลวงพ่อ จำนวนผู้สูงอายุ 10 คน
ชุมชนวัดหัวสะพาน จำนวนผู้สูงอายุ 18 คน
ชุมชนจะบวกจำนวนผู้สูงอายุ 28 คน
ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง จำนวนผู้สูงอายุ 32 คน
ชุมชนหนองโพรง จำนวนผู้สูงอายุ 51 คน
ชุมชนวัดถนนหัก จำนวนผู้สูงอายุ 92 คน
ชุมชนบ้านถนนหัก จำนวนผู้สูงอายุ 46 คน
ชุมชนถนนหักพัฒนา จำนวนผู้สูงอายุ 31 คน
ชุมชนทุ่งแหลม จำนวนผู้สูงอายุ 16 คน