การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3