คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ลงพื้นที่ออกตรวจถนนเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล. ซึ่งจะมีการนำเข้าสู่สภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป