งานเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขฯ ออกปฎิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ ตลาดสด (เทศบาล1)