เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง ปศุสัตว์อำเภอนางรอง โรงพยาบาลนางรองและ สาธารณสุขอำเภอ ประชุมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองนางรอง