โครงการการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาล

-โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยูฝารางวี(ข้างถนน)ถนนพูนสัมพันธ์ชุมชนหนองรี
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูฝารางไอ(ข้างถนน)ซอยโชติประชา ชุมชนวัดกลาง
-โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยอยู่สุข ชุมชนทุ่งแหลม