พิธีปิดค่ายอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โดยนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองได้กล่าวปิดค่ายอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีื 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์