ภาพบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ดวงดาวและพระอาจารย์สมยศ
ณ ค่ายตชด.215