ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง เจ้าบ้านน้อย ไ้ด้ให้การต้อนรับและพาเยาวชนเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทเขาพนมรุ้ง