เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการดำเนินโครงการวิจัย ชุมชนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสังคมเมือง โดยเทศบาลเมืองนางรองของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ในวันนี้มีการจัดประชุมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ มีผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก