ประชุมเตรียมการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่8 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง