การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง