เทศบาลเมืองนางรองได้จัดเวทีเสวนา “สภากาแฟอำเภอนางรอง” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมืองนางรองต่อไป