นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง กล่าวเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ