นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่