โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ (ชั้น 2) โรงพยาบาล โดยมีเข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน