นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับนางสุลี คงกุล ผู้ประสบวาตภัย