เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สภาเทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3
โดยสภาได้กำหนดสมัยประชุม ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-30 พ.ค. 2555
สมัยสามัญ สมัยที่ 3วันที่ 1-30 ส.ค. 2555
สมัยสามัญ สมัยที่ 4วันที่ 1-30 ธ.ค.2555
สมัยสามัญ สมัยแรกวันที่ 1-28 ก.พ. 2556