นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 (นครชัยบุรินทร์) จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ “หลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมและการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา” วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)