งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้แก่ อสม. คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน ในวันที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 78 คน ณ ห้องปรชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง