งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนางรองได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุระงับอัคคีภัย ณ ที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.