การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3