นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้เปิดอบรมโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3